REGULAMIN

 1/ Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego

 

 2/ Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny www.maricoco.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym" ) jest Mariola Rospenda, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą maricoco Mariola Rospenda adres: Grąblewo 39, 62-065 Grodzisk Wlkp, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7880026655, REGON: 630007448

 

 3/ Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem e-mail: maricocomoda@gmail.com lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu: +48 888 860 935. Na wiadomości otrzymane w soboty, niedziele i święta klient otrzyma odpowiedź w następny dzień roboczy w godzinach pracy infolinii.

 

 4/ Administratorem danych osobowych Klientów jest Mariola Rospenda, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą "maricoco" Mariola Rospenda adres: Grąblewo 39, 62-065 Grodzisk Wlkp, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7880026655, REGON: 630007448

 

Definicje

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna , która nie jest osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Mariola Rospenda, prowadząca  działalność gospodarczą pod firmą "maricoco" Mariola Rospenda adres: Grąblewo 39, 62-065 Grodzisk Wlkp, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7880026655, REGON: 630007448

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta , pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu

Sklep internetowy  – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem maricocomoda@gmail.com

Sprzedawca – Mariola Rospenda, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą maricoco Mariola Rospenda adres: Grąblewo 39, 62-065 Grodzisk Wlkp, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7880026655, REGON: 630007448

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.

Dane kontaktowe –  dane, za pomocą których Klient ma możliwość kontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres e-mail:maricocomoda@gmail.com lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu: +48 888 860 935

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Newsletter - nowości oraz promocje w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter" na stronie internetowej Sklepu, wraz z wybraniem opcji „Zapisz się".

 

Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu

 1. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez  odnośnik „Regulamin sklepu" umieszczony na stronie Sklepu internetowego.
 2. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.
 4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) standardowa przeglądarka internetowa.
 5. Nie jest dopuszczalne:

 

 1. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
 2. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
 3. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji , które nie są przeznaczone dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
 4. umieszczanie w ramach Sklepu  informacji handlowej, oraz
 5. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.

 

Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet
 2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

a/ Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym

    - założenie konta z LOGINEM i HASŁEM

    - złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.

*W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

 1. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiarów. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka" za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka". Wybór każdego z Towarów spowoduje przejście do "Koszyka". Klient może jednak kontynuować wybór Towarów. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka" i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient loguje się do Konta indywidualnego i realizuje zamówienie uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.
 2. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję i płacę".
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych. 
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę", Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki . Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.
 6. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. 
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu. 

Utworzenie Konta indywidualnego

 1. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Konto" wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się". Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła. 
 2. Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

 Dostawa

 1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost poprzez kuriera lub paczkomaty. Akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.
 3. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.
 4. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.
 5. Towary wysyłane są w terminie 3 dni robocze od zaksięgowania wpłaty lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku wysyłek za pobraniem. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku nieodebrania paczki zapłaconej klient ponosi koszt zwrotu paczki do nadawcy, mowa jest o wszystkich przesyłkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kurier Inpost – 15 zł

Paczkomat Inpost- 15 zł

Pobranie 25 zł

 

Ceny i Płatności

   1.Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT

a/ Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze   nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

  2.Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

 1. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów.
 2. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
 3. a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 PKO BP  32 1020 4144 0000 6802 0247 8972

 1. b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
 2. c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa Regulaminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze Towaru i będzie brak takiej płatności, spowoduje to możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

Reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub jest uszkodzony, sprzedawca odpowiada względem klienta.
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, klient może:złożyć oświadczenie o usunięciu wady, obniżeniu ceny, wymiany na nowy lub zwrotu pieniędzy. Zgłoszenia wysyłamy na adres maricocomoda@gmail.com 
 4. Koszty naprawy lub wymiany na nowy produkt ponosi Sprzedawca.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres nadawcy. W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty  wydania Towaru Klientowi.
 7. Reklamację można złożyć na piśmie (formularz reklamacyjny) poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: maricoco MARIOLA ROSPENDA GRĄBLEWO 39, 62-065 GRODZISK WLKP Zgłoszenie reklamacyjne można składać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: maricocomoda@gmail.com z zawarciem opisu zgłaszanej wady i zdjęć wadliwego towaru lub opisu zgłaszanego problemu.
 8. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: nr zamówienia, imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, dokładny opis towaru oraz datę jej stwierdzenia. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru.
 9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki do Sklepu.
 10. Sprzedawca nie zobowiązuje się w ramach niniejszego Regulaminu do korzystana z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres: maricoco Mariola Rospenda Grąblewo 39 62-065 Grodzisk Wlkp lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maricocomoda@gmail.com
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który prześlemy drogą elektroniczną , jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać skanem formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rmaricocomoda@gmail.com 
 5. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru Konsumenta, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. W przypadku płatności za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta numer konta bankowego. 
 10. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 12. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. W przypadku posiadania bonu podarunkowego nie ma możliwości wymiany na gotówkę.  
 15. Zwrotom nie podlegają zamówienia zrealizowane za pomocą Bonów Podarunkowych – możliwa jest wymiana produktów na inny rozmiar, kolor  lub na bon podarunkowy.

Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:
 2. Usługę Newsletter,
  b. Usługę Konta indywidualnego,
 3. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej Sklepu oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera). 
 4. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe, a także poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Wypisz się z Newslettera” na stronie internetowej Sklepu. 
 5. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień, śledzenie statusu zamówień.
 6. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 12 maja 2021
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 
 6. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;
  b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz
  c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. 
  d. rozwiązaniu sporu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Klienci posiadający Konto indywidualne zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.